Semua manusia sama saja, yang membezakannya adalah Iman, Islam dan Takwa, bukannya sbb status duniawi kita. Berhenti ‘menilik’ dan &#;&;61menilai2#82178. Andai tiada ayat berfaedah hendak dilontarkan, lebih baik menjadi silent reader. Doakan yang terbaik buat semua.


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2017-07-01 (土) 08:51:40 (780d)